shahrokh2
گزارش تجمع در اعتراض به قتل شاهرخ زمانی در زندان

گزارش تصویری از تجمع در اعتراض به قتل شاهرخ زمانی در زندان، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی

gerd
برخاستیم و خون‌های شتک زده بر قامتمان را تکاندیم

تاریخِ رسمی را همواره فاتحان نوشته‌اند و این فاتحان تاکنون همواره دشمنان ستمدیده‌گان بوده‌اند. با این وجود در چنین گردهمایی‌هایی است که درهای فروبسته‌ی آرشیوهای قدغن گشوده می‌شود

bergida2
ویدئوی ریشه‌های خیابانی برای تظاهرات علیه برگیدا

در دو هفته‌ی اول ماه ژوئن برگيدا و طرفدارانشان به همراه گروه‌های محافظه‌كار آلمانی، با همكاری و همراهی رسمی احزاب راست افراطی و راسيستی به موابيت آمدند

bergida
گزارش تصویری از تظاهرات اعتراضی علیه پگیدا

روز دوشنبه 15 ژوئن 2015 بیش از هزار نفر به دعوت چندین نهاد مبارزه با راسیسم و چپ، از جمله ریشه‌های خیابانی در تظاهراتی شرکت کردند که از محله‌ی موابیت آغاز شد تا به تجمعی بپیوندد که برای مسدود کردن مسیر تظاهرات «برگیدا» بر پا شده بود

rojava
گزارش تصویری از تظاهرات همبستگی با کوبانی در برلین

گزارش تصویری از تظاهرات همبستگی با کوبانی در برلین

felestin
در دفاع از سیاست رهایی‌بخش، در دفاع از آرمان فلسطین

بیانیه‌ی تحلیلی جمعی از تشکل‌های چپ و کمونیست: «آلترناتیو» | «دیرکت اکشن ــ برلین» | «ریشه‌های خیابانی ــ برلین» | «پراکسیس»

praxis
به خاطر موجودیت «پراکسیس»

در شرایط خفقان‌آوری که هرگونه تأکید بر تداوم پیکار رهایی‌بخش و امکان تغییر وضعیت موجود، با فریادهای گوش‌خراشِ «ساکت باش» همراه می‌شود، ظهور هر اراده‌ی جمعیِ معطوف به رهایی نوری است که بدن تیره‌ی این شب ظلمانی را می‌شکافد

asyl
ما از نیمه‌ی لگدکوب شده‌مان برخاسته‌ییم

در حمایت از مبارزه‌ی سراسری پناهجویان در آلمان مطرودان بازگشته‌اند. پناهجویانی که «داغ لعنت خورده» بودند، اتاق‌های کوچک و حقیر جمعی‌شان را ترک کرده‌اند. امر سرکوب شده در قامت طردشده‌گان و به حاشیه کشیده شده‌گان بازگشته است

commu
در استقبال از حضور کموناریوم

در این دقیقه ما از حضور کموناریوم شادیم. شادی ما از سنگر جسورانه‌یی است که در مقابل وضعیت موجود بنا شده است. شادی ما از اعلام وفاداری به سیاست مردمی است در جغرافیایی که به ستاد فرماندهی «نخبه‌گانی» بدل شده است که از مردمِ خیابان گسستند

war3
گزارش تصویری از تظاهرات علیه جنگ، تحریم، اشغال و سرکوب دولتی

گزارش تصویری از تظاهرات علیه جنگ، تحریم، اشغال و سرکوب دولتی در برلین