H
برفک دوم. بیگارورزان شریف

برفک در شمایلی دیگر بازگشته، هنوز اما یک چیز در دستور کار برفک است: مخدوش کردن تصویر رسمی و ایستادن در آنجایی که پخش تصویر رسمی تمام می‌شود. برفک دوم به طرح کارورزی دولت روحانی می‌پردازد و نام درست آن را به یاد می‌آورد: #بیگارورزی

barfak1
برفک اول

برفک اولین نگاه منجنیق است از دریچه‌ی دوربین به آنچه در اطراف ما می‌گذرد. برفک آنجایی است که تصویر رسمی تمام می‌شود و تنها برفک باقی می‌ماند. برفک تعرضی است به تصویر رسمی