Montage1 (2)
مونتاژ یکم. وقتی تهران دو پاره شد

در اولین مونتاژ، که بخشی از پروژه‌ی آرشیوهای قدغن است، گزارشی از برگزاری اولین ماه مه، اولین روز جهانی کارگر بعد از سقوط نظم سلطانی را خواهید خواند. مونتاژ یافتن خرده‌ریزهایی دور ریخته‌شده و فراموش‌شده از درون اسناد و روایات تاریخی است