aban
آبان ادامه دارد

آبان ادامه دارد در سوگی که بر ما تحمیل کرده‌اند و نیز در مقاومتی که روزهای آبان را بدون آن نمی‌توان به یاد آورد. آبان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. خیابان‌های آبان، خیابان‌های خونین آبان خط سرخ رهایی است.

bacheha
رد انکار خشم ما | بچه‌های اعماق

در برابر موجاموج سرکوب و دهشت، در کنار خشم توده‌ها ایستاده‌ایم. در دورانی که همه از مبارزات «مسالمت‌آمیز» حرف می‌زنند و به آن توصیه می‌کنند. در دورانی که خشم توده‌ها را «به فرموده» و مایه‌ی «انحراف» جا می‌زنند، به زبانه‌های خشم توده‌ها وفادار می‌مانیم

ghanav
خیابان جای بهتری است. شعر و صدای اسماعیل قنواتی

وقتی می‌بازیم برنده شده‌ایم/ خیابان جای خوبی برای سیگار کشیدن است/ آنگونه که جای خوبی برای فریاد کشیدن/ وقتی تفنگ را جلوی آینه می‌گیری و شلیک می‌کنی/ تو نخواهی مرد/ اما زندگی بازتاب بیشتری از آینه دارد/ در میان گلوله‌ها و لوله‌ها زندگی اسیر شده

omid
تیر به گردن آمنه شهبازی خورده است. شعر و صدای امید شمس

“تیر به گردن آمنه شهبازی خورده است”/ تیر، مثل سیرسیرک مجذوب نور/ مثل سکوت مجذوب شب/ نور مجذوب روزنه/ باران مجذوب گیسو/ بوسه‌ی مجذوب لب/ تیر،/ مثل هیچ‌یک از اینها/ مثل هفت و نیم گرم سرب و یک گرم باروت/ به گردن آمنه شهبازی…

3face
با سه چهره. شعر و صدای شاهو محمودی

آن شهیدانی که قربانیِ بی‌عدالتی شده‌اند حتی پس از مرگ هم آرام نمی‌گیرند و در گور هم چشم‌هایشان را نمی‌بندند تا روز دادخواهی را نظاره کنند. (نقل به مضمون از افسانه‌ای در آمریکای لاتین)

albayatee
مرگ پروانه و غم بنفشه. عبدالوهاب البیاتی. ترجمه و صدای سهند آقایی

شعری برای هزار هزار انسانی که در گوشه گوشه‌ی جهان، در کارخانه یا معدن می‌گریند، سرود می‌خوانند و درد را به گرده می‌گیرند تا نان‌پاره مگر در خواب ببينند. آدم‌های شعر البیاتی حالا پا درآورده‌اند و راسن به میدان آمده‌اند، بی‌امید و آکنده از خشم

bacheha1
سرود آفتابکاران شهر | بچه‌های اعماق

«بچه‌های اعماق» به خیزش دی‌ماه وفادار می‌ماند. به آنهایی که چهره‌ای ندارند. به آنهایی که «در شهر بی‌خیابان می‌بالند» «بچه‌های اعماق» آمده است تا در پیکار رهایی‌بخش فرودستان همراه با آنها باشد، در همان خیابان‌ها و همان محله‌ها

esi
جنون‌های ادواری. شعر و صدای محمد مهدی‌پور

اسماعیل/ باتوم‌ها مسالمت‌آمیز نمی‌دانند/ وقتی که گوشت/ شکل خودش را جمع کند/ و هوا/ توی گوش‌های از خون رفته/ لانه کند/ جنون‌های ادواری با دست‌های مکرر/ در گرفتن/ در بریدن/ هوا را پس خواهند زد

farda
سرود فردای نو

شعر: م. کاز/ خواننده: فواد/ سر زن ای قهر قلب سرخ ما/ سر زن ای خشم مشت توده‌ها/ سر زن ای نور صبح انقلاب/ به سمت شهر و کارخانه‌ها/ به سمت دیروز، سمت ظلم و درد/ به سمت روزی تاریک و سرد/ بکن جهان کهنه زیر و رو/ پیام آزادی ما بگو

alter
آلترناتیو ما شوراست. حسین رنگچی

اجرا: حسین رنگچی/ شعر: الیاس قنواتی لاری/ ما بَردگانِ زخمیِ مُفت‌خورانِ فَربه‌ایم/ دَر خانه کارخانه‌ها خمیده زیرِ ضربه‌ایم/ کنون چنین صدای ما توان گرفته است/ ببین که اتحادِ ما جهان گرفته است/ ای دستِ اتحادِ توده‌های خون‌جگر/ شورای کارگران هفت‌تپه، نیشکر