آیا هنوز بحث بر سر «دموکراسی» اضطراری دارد؟ به گمان ما دارد. بحث بر سر «دموکراسی» هرگز چنین اضطراری که امروز است، نبوده است. از تهران تا وال استریت، از دمشق تا لندن، از کابل تا آتن، از قاهره تا مادرید «دموکراسی واقعن موجود» و راه‌هایی که رسیدن به آن را هدف می‌گیرد و ترسیم می‌کند به بن‌بست رسیده‌اند. باید برای فرا رفتن از این وضعیت، برای ساختن سنگر جسورانه‌یی در مقابل وضعیت، ابتدا از دموکراسیِ موجود فراتر رفت. «منجنیق» چنین می‌خواهد با تلاش برای پاسخ به این پرسش که رای ما کجاست و کجا باید باشد.

همین ویدئو در یوتوب: