ضمیمه‌ی اولِ منجنیقِ شماره‌ی دو:
ضمیمه‌ی «تزهای بهمن». هژیر پلاسچی. صفحه ی ۱۰. منجنیق دوم
سرودی تاکنون منتشر نشده از فرامرز اصلانی. این سرود پس از سرنگونی سلطنت پهلوی و در روزهای پر شور پس از انقلاب بهمن توسط فرامرز اصلانی اجرا شده است. این سرود پس از سال‌ها برای اولین بار منتشر می‌شود. تصاویری که این سرود را همراهی می‌کنند بخشی مربوط به یک فیلم بی صدای به تازه‌گی در دسترس عموم قرار گرفته است که به احتمال به تازگی از آرشیوهای سازمانی رها شده و بخشی مربوط به آرشیو تلویزیون فرانسه است

همین ویدئو در یوتوب: