ضمیمه‌ی چهارمِ منجنیقِ شماره‌ی دو:
ضمیمه‌ی گفت و گو با شهین نوائی، پیران آزاد، رضا جابرانصاری و رضا جعفری. صفحه ی 101 تا 127. منجنیق دوم
در این میزگرد محمدمهدی ربانی املشی، حسن ابراهیم حبیبی، عبدالکریم سروش، علی شریعتمداری و محمدجواد باهنر پنج نفر از اعضای هفت گانه‌ی «ستاد انقلاب فرهنگی» حضور دارند. دو نفر دیگر جلال‌الدین فارسی و شمس آل‌احمد در این میزگرد نیستند. در پاره‌یی که برای پخش از شبکه‌ی سوم جمهوری اسلامی گزینش شده است تنها بخش‌های کوتاهی از سخنان سروش، شریعتمداری، ربانی املشی و حبیبی را می‌بینیم. در نیمی از این میزگرد به اشتباه زیرنویس شده که این میزگرد در سال 58 برگزار می‌شود، در حالی که «ستاد انقلاب فرهنگی» در خرداد 1359 و تقریبن یک ماه بعد از اشغال دانشگاه‌ها به دستور روح‌الله خمینی رسمی شد. بیشتر به نظر می‌رسد پخش این بخش‌های گزینش شده از سیمای جمهوری اسلامی برای شستن دست‌های اعضای «ستاد انقلاب فرهنگی» انجام گرفته است و ضدانقلاب از سابقه ی ضدانقلابی متمردانش هم دفاع می‌کند. به همین دلیل است که در سرتاسر این فیلم هیچ حرفی از تصفیه‌ی دانشگاه‌ها به میان نمی‌آید و ماجرا به سطح برنامه‌های آموزشی و ادغام مدارس عالی در دانشگاه‌ها تقلیل داده می‌شود. تنها در یک مورد ربانی املشی از «تصفیه‌های در گذشته» صحبت و تاکید می‌کند: «ما هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به کارهای انجام شده در گذشته نداریم». به نظر می‌رسد منظور او بیشتر تصفیه‌ی استادان و دانشجویان ساواکی و وابسته به دربار پهلوی باشد که پس از سرنگونی سلطنت پهلوی و تصرف دانشگاه‌ها توسط قدرت مردمی انجام گرفت