ضمیمه‌ی هفتمِ منجنیقِ شماره‌ی دو:
ضمیمه‌ی گفت‌وگو با حیدر جهانگیری. صفحه‌ی 197. منجنیق دوم
بخشی از سخنرانی الله‌قلی جهانگیری، از رهبران جنبش دهقانان فارس و اصفهان در سال 1360، در اوج سرکوب مخالفین توسط جمهوری اسلامی که در میان مردم منطقه انجام گرفته است