در فلاخن پنجاهم حمید مافی از قانونِ کار می‌نویسد بر میز تشریح اعتدال. او توضیح می‌دهد کدام مواد قانون کار و برای چه چیزی تغییر خواهند کرد، تغییر خواهند کرد تا منافع کدام طبقه را تامین و کمر کدام طبقه را به شکلی کاملن «قانونی» و «معتدل» خرد کنند. مافی در پنجاهمین فلاخن نشان می‌دهد که در پس هیاهوی تغییر سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد، دولت اعتدال کدام سیاست‌ها را ادامه داد، چرا ادامه داد و چگونه ادامه داد. او از این می‌نویسد که در پس غوغای هواداران دولت چگونه سیاست‌های امنیتی_اقتصادی دولت روحانی در تمام سطوح در حال اجرا شدن است، سیاست‌هایی که به خلع ید کامل فرودستان از امکانات عمومی و امنیت زندگی منجر شده است و وضع از این هم وخیم‌تر خواهد شد. مافی از سیاستی می‌نویسد که پیش از روی کار آمدن دولت جدید در اتاق‌های مرکز تحقیقات استراتژیک توسط کسانی تدوین شد که اکنون بر مصادر دولتی تکیه زده‌اند و زمام امور را به دست گرفته‌اند. اجتماع بدن‌های تحتِ ستم در برابر مجلس تازه آغاز راه بود، این متن نشان می‌دهد چرا باید این مبارزه را ادامه داد و چرا این مبارزه، به معنای دقیق کلمه، برای ادامه‌ی زندگی است.

فلاخن پنجاهم را اینجا بخوانید

falakhan50