ضمیمه‌ی دوازدهمِ منجنیقِ شماره‌ی دو:
ضمیمه‌ی بخش کردستان منجنیق دوم. از صفحه‌ی 237 تا صفحه‌ی 260
شامل (آی سرزمین مغموم، ملاقات در فرودگاه، گفت و گو با یوسف اردلان در مورد شورای شهر سنندج، کوچ بزرگ اجباری، گفت و گو با نسان نودینیان در مورد شوراهای دهقانی در مریوان، انتخاب فوئاد: مهره‌ات را بینداز از منصور تیفوری)
سرود کردستان خون‌آلود، شعر و صدای سعید سلطانپور برای مقاومت مردم کردستان در برابر گردان‌های سرکوب