در اولین سالگرد حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۲ از یازده کارگردانِ سینما از کشورهای مختلف خواسته می‌شود هر کدام اپیزودی ده دقیقه‌یی در مورد این حادثه بسازند و حاصل کار با نام «۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱» منتشر می‌شود. کن لوچ در این میان به بهانه‌ی سالگرد حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر به ۱۱ سپتامبری در بیست و نه سالِ پیش می‌پردازد، به کودتای شیلی، کودتای ژنرال آگوستو پینوشه با حمایت ایالات متحده‌ی آمریکا علیه دولت منتخب سالوادور آلنده، رییس‌جمهور مارکسیست شیلی. منجنیق نیز در ۱۱ سپتامبر همراه با کن لوچ شیلی را به یاد می‌آورد، آرزوهای به خون نشسته در شیلی را به یاد می‌آورد و به یاد می‌آورد که هزاران نفر در برابر جوخه‌های مرگ ایستادند تا شاگردان ممتاز میلتون فریدمن، اقتصاد نولیبرالی را در اولین آزمایشگاه خونینِ زمین به آزمون بگذارند و مارگارت تاچر و رونالد ریگان از «موفقیت»‌های آن شیهه بکشند. ۱۱ سپتامبر ما و ۱۱ سپتامبر آنها