در هشتاد و هشتمین فلاخن آریا فرهنگ از سیمای زن در گفتارهای ناسیونالیستی می‌نویسد، از دوگانه‌ی جعلی روسپی یا فرشته. او در این متن از این می‌نویسد که زنان در گفتارهای ناسیونالیستی تنها در جایگاه مادر، همسر یا خواهر به رسمیت شناخته می‌شوند و ارزش و اعتبار دارند. در هشتاد و هشتمین فلاخن از کلیشه‌های هنجارینی می‌خوانیم که پیشاپیش به زنان تحمیل می‌شود، از این‌که چگونه گفتارهای ناسیونالیستی با هم‌ارز قرار دادن زنان با مامِ میهن و ناموسِ جنبش شخصیت و سوژگی مستقل زنان را از بین می‌برند، آنها را در نهایت مایه‌ی آرامش و آسایش مردان رزمنده قلمداد کرده‌اند و در صورت سرپیچی از این تصویرهای کلیشه‌یی آنان را با داغ ننگ «روسپی» طرد می‌کنند.

فلاخن هشتاد و هشتم را اینجا بخوانید

falakhan88