در زوبین بیست و چهارم داستان «حکومت نظامی» از آوات پوری را خواهید خواند. حکومت نظامی بریده‌یی از زندگی «امجد» است، تایپیستی معمولی و دانش‌آموخته‌ی روزنامه‌نگاری که به امید گشوده شدن راه خوشبختی وارد مطبوعات می‌شود. در این داستان البته، چنان که پیش از این هم از آوات پوری خوانده‌ییم، تنها با روایتی ساده روبه‌رو نیستیم. داستان در بهمن ۹۶ تمام می‌شود، بهمنی که هنوز نیامده است و شما خواهید دید که چقدر «امجد» را پیش از این داستان هم می‌شناخته‌یید.

زوبین بیست و چهارم را در اینجا بخوانید

zoobin24