در فلاخن دوم معاون فرمانده مارکوس، سخنگو و سرپرست نظامی ارتش زاپاتیستی آزادی‌بخش ملی ناپدید می‌شود یا به بیان خودش «می‌میرد». جنبش زاپاتیستی جنبش ابتکارهاست، جنبش تکیه به مردم و درس‌آموزی از آنان. آنان در روزگاری که همه چیز از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های مستقر در اروپای شرقی پایان یافته می‌نمود، ظهور کردند و در صعب‌ترین شرایط سیاسی و تاریخی سنگری برای مقاومت در برابر وضعیت موجود ساختند که تا همین امروز نه تنها استوار بر جای مانده است بلکه منبع الهام مبارزه‌ی زحمتکشان است. آری «دیگر بس است!»
فلاخن دوم را اینجا بخوانید

falakhan.02