در زوبین بیست و هشتم داستان کوتاهی از پیمان ادهمی را خواهید خواند به نام «گوساله» و این «گوساله» فحش نیست. با خواندن داستان گوساله خواهید دانست که از این پس باید در به کار بردن نام «گوساله» احتیاط کنید.

زوبین بیست و هشتم را اینجا بخوانید

zoobin28