فلاخن شماره‌ی صد و بیست و چهارم. همه‌ی قدرت به دست شوراها

در صد و بیست و چهارمین فلاخن یاشار دارالشفاء و لیلا فراخوان داده‌اند که به شکل جمعی در مورد ایده‌ی اداره‌ی شورایی جامعه فکر و گفتگو کنیم. صدایی که از میان دانشجویان و کارگران شنیده شده است: ایده‌ی تشکیل شوراهای کارگری و مردمی