در فلاخن صد و بیست و هفتم گزارشی را خواهیم خواند از دور جدید مبارزات معلمان در آمریکا که از سال گذشته‌ی تحصیلی اوج دوباره‌یی گرفته است. پیش از این در فلاخن صد و پانزدهم خوانده بودیم که معلمان آمریکا در سال تحصیلی گذشته چگونه و حول چه خواسته‌هایی مبارزاتی گسترده را در ایالت‌های مختلف آمریکا سازمان داده بودند. در فلاخن صد و بیست و هفتم از وضعیت تداوم این مبارزات در سال تحصیلی جدید مطلع می‌شویم. مبارزه‌یی که هم‌چنان با کارشکنی اتحادیه‌های رسمی و مقامات جمهوری‌خواه و دموکرات دولتی روبه‌رو می‌شود و در مقابل هر روز علاوه بر مسئله‌ی قراردادهای کاری و حقوق معلمان، مسئله‌ی پولی‌سازی آموزش بیش از پیش به یکی از مضامین اصلی جنبش تبدیل می‌شود. در این گزارش می‌خوانیم که چگونه تاجران و سرمایه‌داران با حمایت دولت و در قامت بخش خصوصی به تاراج امکانات آموزشی عمومی مشغولند و چگونه مبارزه‌ی معلمان آمریکا، دانش‌آموزان و اولیای آنها و نیز بخش‌های دیگری از طبقه‌ی کارگر را به همبستگی با خود واداشته است. این گزارش را می‌خوانیم و فراموش نمی‌کنیم محمد حبیبی را که روزهاست در زندان است.

فلاخن صد و بیست و هفتم را اینجا بخوانید

falakhan127