در صد و سی‌امین فلاخن گزارش کوتاهی را می‌خوانیم از بزرگ‌ترین اعتصاب کارگری در تاریخ جهان که از پنج روز پیش در هند آغاز شده است و تاکنون دویست میلیون کارگر در آن شرکت کرده‌اند. از پیش‌زمینه‌ها و دلایل این اعتصاب و شرایطی که کارگران را وادار کرده است به شکل گسترده دست از کار بکشند. در فلاخن صد و سی‌ام از سیاست‌های نولیبرالی دولت مستقر در هند می‌خوانیم، سیاست‌هایی که برای نزدیک به سه دهه توسط دولت‌های مختلف پیش برده می‌شود و اکنون به اوج خود رسیده است. از این‌که چگونه به شکل تعمدی بخش دولتی با بحران مواجه شده تا ورود بخش خصوصی به اقتصاد هند توجیه داشته باشد و به شکل هم‌زمان چگونه اتحادیه‌های کارگری و طبقه‌ی کارگر تضعیف شده‌اند تا امکان مقاومت در برابر سیاست‌های نولیبرالی را از دست بدهند. فلاخن صد و سی‌ام را در شرایطی می‌خوانیم که دامنه‌ی اعتصابات کارگران هندی به بنگلادش رسیده و کارگران بنگلادشی از دو روز پیش دست به اعتصاب زده‌اند چرا که واضح است زحمتکشان از هم می‌آموزند. در فلاخن صد و سی‌ام از میلیون‌ها کارگر هندی می‌آموزیم، از آنها امید می‌گیریم و به امکانات آینده‌یی فکر می‌کنیم که می‌تواند از پایین و با عاملیت ستمدیده‌گان ساخته شود.

فلاخن صد و سی‌ام را اینجا بخوانید

falakhan130