در فلاخن صد و سی و یکم از چند ماه مقاومت و مبارزه‌ی کارگران «فلورمار»، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در ترکیه می‌خوانیم، از این‌که چگونه کارگران این کارخانه به دلیل اقدام برای عضویت در یکی از سندیکاهای کارگری اخراج شدند، چگونه در برابر این اخراج مقاومت کردند و چگونه مقاومت آنان به نمادی برای جنبش کارگری در ترکیه تبدیل شد. در صد و سی و یکمین فلاخن از این می‌خوانیم که چگونه شرکت سرمایه‌گذار فرانسوی با وضعیت اضطراری حزب حاکم اعتدال و توسعه برای سرکوب کارگران هم‌دست شد و در مقابل، کارگران تلاش کردند شبکه‌های همبستگیِ خودشان را در سراسر کشور و در کشورهای دیگر ایجاد کنند. در فلاخن صد و سی و یکم از صدای کارگرانی می‌خوانیم که در پیکره‌ی استبداد اردوغانی و دستگاه سرکوبگر او ترک انداخته است، از زنان محجبه و مسلمانی که در صف اول اعتصابات کارگری ایستاده‌اند و از کارگرانی که ماه‌ها در برابر فشارها مقاومت کرده‌اند چرا که اعتقاد دارند: نه فلورمار، بلکه مقاومت عامل زیبایی است.
فلاخن صد و سی و یکم را اینجا بخوانید

falakhan131