در صد و چهل و چهارمین فلاخن از انسان‌های خیابان‌معاش می‌خوانیم، از سرشناسه‌های آشوب شکل‌یافته‌ی نئولیبرالیسم اسلامی، از دستفروشان و زباله‌گردان و موقتی‌کاران و بی‌خانمان‌ها. در این فلاخن از شان و شخصیتی می‌خوانیم که جنبش سراسری فرودستان در دی‌ماه 96 به آنها که حذف شده بودند بازگرداند و به شکل توامان موجب هراس مصادره‌کننده‌گان انقلاب بهمن و اپوزیسیون ساواک‌زده‌ی طرفدار تحریم شد. در فلاخن صد و چهل و چهارم نویسنده به هم‌نوایی آیرونی فاشیسم ولایی و فاشیسم سلطانی در نادیده گرفتن و انکار فرودستان پرداخته، ماهیت طبقاتی پروژه‌هایی نظیر پروژه‌ی مسیح علی‌نژاد و ققنوس را بررسی کرده و در مقابل نشان داده است که کدام تصاویر به چه ترتیبی حذف شده‌اند. در صد و چهل و چهارمین فلاخن از گل‌فروشان خیابانی و ضایعات‌فروشان تحصیل‌کرده و شیشه‌پاک‌کن‌های پشت چراغ قرمز و کلیه‌فروشان جلوی بیمارستان‌ها و نوجوانان تن‌فروش خواهیم خواند، وارياسيونی در موسیقی سياه جمهوری اسلامی و چهل‌سال دزدی انقلاب بهمن که زیادی واقعی‌اند، زیادی واضح‌اند، زیادی از چیزی خبر می‌دهند، زیادی «اصل متن» هستند و حوصله را سر می‌برند.

فلاخن صد و چهل و چهارم را اینجا بخوانید

falakhan144