در فلاخن صد و چهل و هفتم مواضع عمده‌ترین احزاب چپ رسمی در ترکیه در مورد تهاجم نظامی دولت این کشور به شمال سوریه یا آنجا که روژاوا خوانده می‌شود را خواهید خواند. مترجم، که بیانیه‌های این احزاب را از منابع گوناگون گردآوری و ترجمه کرده است، در مقدمه‌ی کوتاهش در مورد دلایل ترجمه‌ی این بیانیه‌ها توضیح می‌دهد که یکی از دلایل این کار «به چگونگی نگاه احزاب و جریانات چپ رسمی در ترکیه به حمله‌ی نظامی، جنگ داخلی سوریه و نقش حکومت این کشور در جنگ سوریه برمی‌گردد. امری که می‌تواند نکات آموزنده‌ای برای چپ ایران در نسبت آن هم با مسئله‌ی سوریه و هم با تعیین تکلیف با نقش حکومت کشور خود در ویرانی‌های ایجادشده داشته باشد.» او هم‌چنین می‌نویسد: «مخالفت با فاشیسم دولت ترکیه برای این احزاب اولویت خود را به تصفیه‌حساب سیاسی با جریانات کُرد نمی‌دهد، اگرچه همه‌ی آن‌ها سعی دارند با فاصله‌ای انتقادی نسبت به پ.ک.ک و ی.پ.گ برخورد کنند.» در صد و چهل و هفتمین فلاخن به این می‌اندیشیم که معنای انترناسیونالیست بودن این هم می‌تواند باشد که وقتی حاکمیت کشوری که در آن متولد شده‌یی مشغول جنایت است، علیه این مداخله‌ی سرکوبگر اقدام کنیم یا دست‌کم موضع بگیریم چنان‌که نیروهای چپ در ترکیه چنین کرده‌اند.

فلاخن صد و چهل و هفتم را اینجا بخوانید

falakhan147