در صد و شصت و چهارمین فلاخن سومین و آخرین متنِ ترجمه‌شده از سیما شاخساری در مورد کوییر ایرانی را خواهید خواند. ترجمه و انتشار این سه متن برای این صورت گرفت که نگاه‌های نادیده‌گرفته‌شده و بیرون از جریان اصلی در مورد کوییر ایرانی دیده شود و احیانن سرآغاز گفت‌وگویی انتقادی باشد. در فلاخن صد و شصت و چهارم سیما شاخساری از این می‌نویسد که چگونه بعد از یازده سپتامبر و در فضای «جنگ علیه تروریسم» همجنس‌گرایان ایرانی از موضعی فرودست به موضوعی نمایشی در حوزه‌های سیاسی فراملی تبدیل شدند، تغییر و تبدیلی که شامل گروه‌های اپوزیسیون ایرانی، رسانه‌های فراملی و سازمان‌های منتسب به «گی اینترنشنال» می‌شود. شاخساری در صد و شصت و چهارمین فلاخن با مروری بر واکنش‌ها و بازنمودهای کوییر ایرانی در رسانه‌های جریان اصلی، فضای مجازی و در میان نهادها و بنیادهای دارای بودجه و تریبون و تغییر و تحولاتی که در این فضا در دوران «جنگ علیه تروریسم» اتفاق افتاده، در ادامه‌ی مطالب قبلی خود نگاهی انتقادی دارد به تصویری که از کوییر ایرانی در عرصه‌ی عمومی بازنمایی می‌شود، تصویری که به اعتقاد شاخساری برخلاف ظاهر آراینده‌ی آن نه علیه ستمی که متوجه کوییر ایرانی بوده، بلکه در تداوم منطقی آن قرار دارد و البته پیشنهادهایی برای گذار از این وضعیت نیز دارد.

فلاخن صد و شصت و چهارم را اینجا بخوانید

falakhan164