گفت‌وگو با مژده ارسی

شورای دانش‌آموزی دبیرستان اخگرِ تهران

از مجموعه‌ی تاریخ مفقود شوراهای ۵۷

در فلاخن صد و هفتاد و هفتم گفت‌وگویی را خواهیم خواند با مژده ارسی از اعضای شورای دانش‌آموزی دبیرستان اخگر تهران، شورایی برآمده از انقلاب پنجاه و هفت. در این گفت‌وگو از حضور و شرکت دانش‌آموزان دبیرستانی در مبارزه علیه سلطنت پهلوی خواهیم خواند، از الزاماتی که به تشکیل کمیته‌های هماهنگی و اعتصاب منجر شد و از چگونگی شکل‌گیری شوراهای دانش‌آموزی بعد از سرنگونی حکومت سلطانی. در این گفت‌وگو از کشتار سیزده آبان به عنوان نقطه‌ی عطفی در مبارزات دانش‌آموزی خواهیم خواند، از اخراج دانش‌آموزان فعال در مبارزات انقلابی بلافاصله بعد از بازگشایی مدارس در روزهای بعد از سرنگونی، از تجهیز ضدانقلاب خمینیستی برای سرکوب انقلاب و از کشمکش‌های شورای دانش‌آموزان با مقامات دولتی و همکاری آنان با شورای معلمان. در صد و هفتاد و هفتمین فلاخن از رابطه‌ی سازمان‌های سیاسی با شوراهای دانش‌آموزی‌ای خواهیم خواند که اعضای آن اغلب هواداران خودشان بودند، از گیج‌سری‌ها و بی‌برنامه‌گی‌ها و از روندی که در درون شوراها و بیرون از آنها به فاصله‌ی میان اعضای شورا با بدنه‌ی دانش‌آموزی منجر شد. مجموعه‌ی تاریخ مفقود شوراهای ۵۷ روایت فرصت بزرگی ازدست‌رفته است نه برای سوگواری برای آن شکست که برای تجهیز به بینشی تاریخی رو به آینده، رو به نبردی که در راه است. در اشاره‌ی این گفت‌وگو تاکید شده است نقد کارنامه‌ی احزاب و سازمان‌های انقلابی راهی است برای این‌که «از خود "سازمان" به مثابه تنها راه وفاداری به رخداد انقلاب و تنها امکان تمدید انقلاب و مقاومت در برابر ضدانقلاب دفاع شود، منتها طبعن نه به شیوه‌های مرسوم بلکه با تاکید بر اشتباهات مهلکی که در انقلاب ۵۷ مرتکب آن شدیم و باید آنها را بشناسیم تا در آینده از تکرار آنها پرهیز کنیم.» صد و هفتاد و هفتمین فلاخن تکه‌یی است از قطعات گم‌شده و مفقود گذشته که با کنار هم قرار دادن آنها تصویر جدیدی از تاریخ به دست خواهیم آورد.

فلاخن صد و هفتاد و هفتم را اینجا بخوانید

falakhan177