در صد و نود و ششمین فلاخن از نبرد طبقاتی‌ای در سطح جهان می‌خوانیم که در روزهای تعطیلی همگانی به دلیل همه‌گیری کرونا، نه تنها تعطیل نشد بلکه گسترش نیز یافت. از اعتصاب‌های متعدد در میان کارگران و از شورش‌های مکرر در میان فرودستان، به ویژه در زندان‌ها. در این فلاخن از این می‌خوانیم که چگونه صاحبان سرمایه و دولت‌های سرمایه‌داری با استفاده از فرصت همه‌گیری اخراج گسترده‌ی نیروی کار، پیش‌برد روندهای خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی از بازار کار را در دستور کار گذاشتند و در مقابل طبقه‌ی کارگر با چه شیوه‌هایی و در چه ابعادی در برابر تهاجم ویروسی سرمایه مقاومت کرد. در فلاخن صد و نود و ششم هم‌چنین از ناکارآمدی سازماندهی‌های سنتی کارگری در مقاومت‌های نوین طبقه می‌خوانیم، از اشکال و ابتکارات جدیدی که طبقه‌ی کارگر برای سازمان یافتن و مبارزه به کار بسته است و از چشم‌اندازهایی که به واسطه‌ی این اشکال جدید برای حرکت به سمت خودگردانی‌ها و پیوندهای مبارزاتی در سطح اجتماع برای طرح بدیل‌هایی که هم گسترده‌تر از پیش است و هم سیاسی‌تر، پدیدار شده. فلاخن صد و نود و ششم نگاه کوتاهی است به جهانی که در آن پیکار طبقاتی متوقف نشده است.

فلاخن صد و نود و ششم را اینجا بخوانید

falakhan196