دوره‌ی نخست از سلسله‌جلسات «پروژه‌کتور» به بررسی نئولیبرالیسم، مفاهیم آن و تبعات عینی و مادی نئولیبرالیسم، به خصوص در ایران، خواهد پرداخت. ششمین سخنران از سری اول سخنرانان این جلسات پدرام پذیره، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه‌ی دانشگاه تهران و از فعالان سابق جریان صنفی این دانشگاه است که در دوره‌ای دبیر شورای صنفی دانشکده‌ی علوم اجتماعی و نایب‌دبیر شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران بوده و به همین جهت تجربه‌ی روشنی از تهاجم مداوم نئولیبرالی به نهاد آموزش عالی و دانشگاه و هم‌چنین روندهای مقاومت در برابر آن دارد. پدرام پذیره در این سخنرانی به تبعات سیاست‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها می‌پردازد، از دانشگاه طبقاتی و خارج شدن گام به گام آموزش عالی از دسترس طبقات فرودست سخن می‌گوید و به صورت تطبیقی بر تشابه‌های سیاست‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی در حوزه‌ی آموزش عالی با سیاست‌های نئولیبرالی کشورهای غربی‌ای می‌پردازد که به عنوان «کشورهای توسعه‌یافته» شناخته می‌شوند و به این‌ترتیب نشان می‌دهد آنچه در زمینه‌ی پولی کردن آموزش عالی و خصوصی‌سازی آن در ایرانِ تحت سیطره‌ی جمهوری اسلامی جریان دارد مشابهت بسیار زیادی به روندهای مشابه در دو دهه‌ی اخیرِ اروپا دارد. او در ضمن در این مورد سخن می‌گوید که اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی نیز چگونه مدافع و حامی همین پروژه به شمار می‌رود و سیاست آنها در مورد آموزش عالی پولی کردن بیشتر آموزش، خصوصی‌سازی شدیدتر دانشگاه و تبدیل تمام‌عیار دانشگاه به بنگاه است.

پروژه‌کتور؛ پروژه‌ی همکاری‌ای است میان «تریبون کارگری»، «منجنیق» و «واکاوی سوسیالیستی» برای برگزاری جلسات سخنرانی، سمینارها و کنفرانس‌هایی در جهت بازنگری، بازسازی و بازنمایی پرسش‌واره‌هایی که در برابر جنبش سوسیالیستی و علی‌العموم جنبش‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد.

لینک سخنرانی پدرام پذیره در یوتوب:


لینک بخش گفت‌وگوی جمعی در یوتوب:


اگر شنیدن نسخه‌ی صوتی سخنرانی را ترجیح می‌دهید می‌توانید فایل سخنرانی پدرام پذیره و بخش گفت‌وگوی جمعی را در کانال تلگرام منجنیق دریافت کنید.