رفقای كارگر! تشكل‌ها! سنديكاها! و اتحاديه‌های كارگری!

درودهای گرم ما كارگران و زحمتكشان كانتون كوبانی، شهر مقاومت انقلابی، در 1می، روز گراميداشت مبارزات و مقاومت كارگران در مقابل ظلم و سركوب و استثمار را پذیرا باشید.
انقلاب خلق‌های روژئاوا، نقطه‌ی عزيمتی تاريخی در مبارزات كارگران و ستم‌كشان خاورميانه و جهان براي بازپس‌گيری اقتدار سياسی و انقلاب زنان، جوانان، کارگران و زحمتکشان برای بنيان نهادن نظمی نوين بر مبنای انتقال قدرت به مردم به عنوان صاحبان اصلی آن بود. همچنان كه مقاومت كوبانی در برابر تروريست‌های داعش و حاميان بين‌المللی آن، نه تنها مقاومت ما برای حفظ شرافت و حیات انسانی مردممان، که مقاومت زحمتكشان برای حفظ دستاوردهای انقلاب و سيستم خودمديريتی دموكراتيک است، كه بر اساس حذف نهادهای سلسله‌مراتبی و بر مبنای دموكراسی راديكال شكل گرفته است.
اكنون با نبرد دلاورانه‌ی رفقای ما در یگان‌های مدافع خلق و يگان‌های مدافع زن، تروريست‌ها از شهر رانده شده‌اند اما حملات آنها به حومه‌ی شهر و انسداد جاده‌های كانتون همچنان ادامه دارد. مقاومت ما اكنون وارد مرحله‌ی سخت‌تری می‌شود و آن، مرحله‌ی بازگرداندن حيات اجتماعی، زير فشار حملات و محاصره‌ی اقتصادی و لجستيكی، به كوبانی است كه بر اثر حملات مداوم تروريست‌ها بيش از هشتاد درصد بناها و زيرساخت‌های حياتی آن به ويرانه تبديل شده است.
تاريخ مبارزات كارگران و ستمديدگان به ما نشان می‌دهد كه همبستگی كارگران مرزهای جغرافيايی نمی‌شناسد و ما مقاومتمان در برابر تروريسم افسارگسيخته و حاميان بين‌المللی آن را به نمايندگی از تمام انسان‌های جهان می‌دانيم. ما بر اين باوريم همانطور كه انقلاب، به مثابه برهم زدن بنيان سلطه و بنا نهادن جهانی نوين متضمن احترام و آزادي و برابری برای انسان‌ها، امری پراتيک و نيازمند مبارزه و مقاومت سرسختانه است، همبستگی جهانی كارگران نيز ضرورتی تاريخي و عرصه‌ای مادی برای كنش‌گری در دفاع از دستاوردهای طبقاتی و مبارزه‌ی دوشادوش با سلطه و سركوب سرمايه‌داری است. ما كارگران و زحمتكشان و مديريت كانتون دموكراتيک كوبانی، ضمن گراميداشت مبارزات آزاديخواهانه و برابری‌طلبانه‌ی ستمديدگان جهان، و قدردانی از حمايت و اعلام همبستگی شما با مقاومت كوبانی در برابر هجوم تروريست‌ها، از رفقای كارگر، تشكل‌ها، سنديكاها و اتحاديه‌های كارگری دعوت می‌كنيم كه در اين موقعيت ويژه‌ی تاريخی، با ورود به عرصه‌ی پراتيک همبستگی با انقلاب روژئاوا و مقاومت كوبانی در حفظ دستاوردهای تاريخي انقلاب همراه ما باشيد.
زنده باد مبارزات آزاديخواهانه‌ی خلق‌های جهان!
زنده‌باد همبستگی بين‌المللی كارگران جهان!
مدیریت کانتون کوبانی
متن را به زبان‌های کوردی سورانی، کوردی کرمانجی، تورکی استانبولی، فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی و آلمانی در اینجا ببینید

10984472_1578034952475293_3152947579431706434_n