در اول ماه مه، روز جهانی کارگر، هم‌زمان با اقدام تبلیغی-ترویجی آفتابکاران در تهران و کمیته قیام گیلان در گیلان و هماهنگ با آنان، در همان روز و همان ساعات هسته‌ی «درفش» نیز اطلاعیه‌هایی را در خیابان‌های مختلف شهر اصفهان پخش کرد. مضمون این اطلاعیه‌ها دفاع از مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر و اعتصابات اخیر، دفاع از مبارزات رهایی‌بخش زنان و پیوند میان مبارزات ستمدیدگان بود. رفقای هسته‌ی «درفش» درفش مبارزه‌ی طبقاتی در خیابان افراشته نگاه داشتند، در همراهی با مشت درشت مردم، در سنگر زحمتکشان و طبقه‌ی کارگر.

1

2

6

10

3

7

4

9

5

8