اجرای سرود با شعر «پوینده‌گان» از سیاوش کسرایی
این اجرا در تابستان 1389، در زیرزمین‌های مقاومت انجام شده است
از ما خواسته‌اند این اجرا را پخش کنیم در پخش هر چه بیشتر آن کوشا باشیم
آنان به مرگ وام ندارند/ آنان که زندگی را لاجرعه سر کشیدند/ .../ آنان/ تا آخرین گلوله جنگیدند/ آنان با آخرین گلوله‌ی خود مردند/ آری به مرگ وام ندارند/ .../ امشب ستارگان به بستر خون خسته خفته‌اند/ بیدارباش را/ در کوچه‌های دور/ بیدارباش را/ در شاهراه خلق/ به آوا درآورید/ دلخسته‌گان به بستر خون تازه خفته‌اند