کاری از بنیامین احمدی/ پردیس شهرابی/ رضا هزاوه و مجموعه‌ی منجنیق
برفک اولین نگاه منجنیق است از دریچه‌ی دوربین به آنچه در اطراف ما می‌گذرد. برفک آنجایی است که تصویر رسمی تمام می‌شود و تنها برفک باقی می‌ماند. برفک تعرضی است به تصویر رسمی.

همین ویدئو در یوتوب: