اغتشاش بیست و یکم. ترانه‌ی بدون ترس. ویویر کینتانا

چند سالی است که در مکزیک زنان به خوبی می‌دانند تنها با مقاومت جمعی و از پایین، مقاومتی سازمان‌دهی‌شده در خیابان‌ها و محله‌ها است که می‌توانند دست مردانِ زن‌کُش را از بدن زنان کوتاه کنند. «ترانه‌ی بدون ترس» سرود چنین جنبشی است