فلاخن شماره‌ی دویست و بیست و هفتم. آینده‌ی کمیته‌های مقاومت در سودان

در فلاخن دویست و بیست و هفتم از کمیته‌های مقاومت سودان می‌خوانیم، از وضعیت آنها بعد از سقوط رژیم عمر البشیر و چشم‌اندازی که پیشِ روی آنها قرار دارد. از دو موج انقلابی در سودان که در دومی کمیته‌های مقاومت محله‌محور تبدیل به سوژه‌ی اصلی انقلاب شدند