ضمیمه‌ی دومِ منجنیقِ شماره‌ی دو:
ضمیمه‌ی «ایدز، آمریکا، دموکراسی و سرخط‌های اخبار افغانستان». گفت وگو با مسعود حسن زاده. صفحه ی 32. منجنیق دوم
اجرای ترانه‌ی «همه‌ی عناوین خبری» با ترانه‌یی از مسعود حسن‌زاده و صدای شکیب مصدق. منتشر شده در آلبوم «گزارش اقلیت»، کاری از گروه مورچه‌ها.