چهارمین شماره‌ی مقاومت روزانه منتشر شد

چهارمین شماره‌ی نشریه‌ی «مقاومت روزانه»، ویژه‌ی دیپورت، منتشر شد. نشریه‌ی «مقاومت روزانه» نشریه‌یی است متعلق به پناهجویان که تلاش می‌کند در مورد وضعیت زندگی پناهجویان، قوانین پناهجویی و مبارزات پناهجویان اطلاع‌رسانی کند