در بیست و نهمین فلاخن آلن بدیو توضیح می‌دهد که از منظر او چپ چه‌گونه باید با اسلام‌هراسی و راسیسم روبه‌رو شود و از راسیسم در فرانسه و آمریکا سخن می‌گوید. او هم‌چنین از اهمیت فلسفه برای انقلابیون حرف می‌زند و از کمونیسم و ارتباط آن با استالینیسم، از می ۶۸، حزب، جنبش توده‌یی و دولت. آلن بدیو در فلاخن بیست و نهم از فلسفه‌یی می‌گوید که به کار مبارزه می‌آید نه به کار نهادهای علمی و ویترین مغازه‌ها.

فلاخن بیست و نهم را اینجا بخوانید

falakhan29