نام آلبوم: تاب‌بازی روی مرزها

عکاس: آزاد عزیزیان

هزاران سال کودکی بر باد رفته است، پشت مرزها، در کوره‌راه‌های صعب، روی کوه‌ها و توی جنگل‌های انبوه، روی دریاها، زیر دریاها. هزاران سال کودکی به یغما رفته است در کمپ‌ها، اتاق‌های کوچک، بدون اسبابِ بازی، بدون تاب، بدون سرسره. جهان هزاران سال فرصت کودکی کردن را از کودکان جنوب ربوده است. آنان اما از دیاری دیگرند. حاملان امید و روزهای بهتر. تلاش رنج برای غلبه بر چشم‌هایشان به خستگی‌اش منتهی می‌شود. کودکانی از عراق و سوریه و افغانستان. عریان‌ترین نمادهای تضادهای این جهان واژگون. در چشم‌هایشان می‌شود امید به فردا را دید. چشمانشان بشارت دهندگان جهانی‌‌اند که در آن «فردا روز دیگری است».

Markus

Mehmud u emar

kujawe

Berxwedan 2

Daye

Belengaz