ضمیمه‌ی یازدهمِ منجنیقِ شماره‌ی دو:
ضمیمه‌ی گفت و گو با یوسف کُر. صفحه‌ی 217. منجنیق دوم
سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (اقلیت) در زمستان 1359 سه نوار با عنوان «بهمن» منتشر کرد. سعید سلطانپور و دیگر اعضای «کارگاه هنر ایران» به این ترتیب اولین فعالیت هنری گرایش اقلیت را سازمان دادند. در نوار «بهمن 2» که با عنوان دوم «سرزمین شوراها؛ به یاد شهدای خلق ترکمن» منتشر شد، چهار سرود برای مبارزات مردم ترکمن ساخته شده بود. «چهار آذرخش؛ به یاد چهار شقایق سرخ ترکمن»، «برای شورا؛ فرزند توماج»؛ «لاله‌های ترکمن؛ در بزرگداشت شهیدان خلق ترکمن»، «شورایی؛ برای دهقانان زحمتکش سرزمین شوراها». بعد از انتشار منجنیق دوم بسیار تلاش کردیم تا این مجموعه را برای انتشار عمومی پیدا کنیم. متاسفانه روابط از هم گسیخته و آرشیوهای بر باد رفته مانعی جدی در برابر ما بود. تنها فایل موجود از این مجموعه بر روی اینترنت نیز خراب شده بود. در نهایت رفیقی دور نوار «بهمن 2» را به همراه چند مجموعه‌ی ارزشمند دیگر در اختیار ما گذاشت تا با تبدیل آن در اختیار مخاطبان منجنیق قرار بگیرد. «لاله‌های ترکمن؛ در بزرگداشت شهیدان خلق ترکمن» یکی از آن چهار سرود است