ضمیمه‌ی پانزدهمِ منجنیق شماره‌ی دو:
ضمیمه‌ی بخش انقلاب منجنیق دوم. از صفحه‌ی 10 تا 24 و از صفحه‌ی 99 تا 274.
این ترانه‌سرود یادگار روزهایی است که خونین‌ترین کشمکش‌ها بر سر مصادره و ادغام انقلاب 57 در جریان بود. تنشی که با این سرود به آن باز خواهیم گشت. این سرود را به دشواری به دست آوردیم که در سال‌های تعدیل اقتصادی و انقلاب‌زدایی از وضعیت، بسیاری از آنچه هنوز بوی آن انقلاب را داشت در انبارها تلنبار شد. در منجنیق دوم و ضمیمه‌ی اول و بعد ضمیمه‌ی چهارم تا ضمیمه‌ی چهاردهم تلاش کردیم، انقلاب بهمن 57 را دوباره تسخیر کنیم. اما اگر «منجنیق» ماشه ندارد پس تسخیر انقلاب 57 نیز از طریق «منجنیق» شدنی نخواهد بود. انقلاب 57 را دوباره زمانی به چنگ می‌آوریم که به آرمان‌های آن و امکان‌هایی که پدیدار کرد، وفادار باشیم و این وفاداری را به سیاست خیابانی گره بزنیم. با این همه با انتشار این سرود می‌خواهیم یک بار دیگر به انقلاب 57 بیندیشیم. هرچند منجنیق دوم گذشت و رفت اما منجنیق‌های دیگری در راه است. ما دوباره به انقلاب بازخواهیم گشت. ما انقلابمان را به دست خواهیم آورد

همین ویدئو در یوتوب: