با این ترانه‌سرود به پیشواز انتشار کتاب «دموکراسی در کدام وضعیت؟» می‌رویم
کتابی که در آن تلاش خواهیم کرد «دموکراسی» را دوباره نگاه کنیم و از گفتار «دموکراسی‌خواهی» باب روز بگسلیم
دموکراسی در کدام وضعیت؟ درست به وضعیت ما مربوط است
به «وضعیت» ما در امروز و به «وضعیت» ما در آینده
برای آینده‌یی که از هم‌اکنون همراه این ترانه‌سرود در گوش آن فریاد می‌زنیم:
آرمان ما خیلی فراتر از یه رویاست
جهانی دیگر! راهی جز این نداریم

همین ویدئو در یوتوب: