تصاویر و شعارهایی که رسانه‌های جریان اصلی از تظاهرات سراسری نشان نمی‌دهند

لینک ویدئو در یوتوب: