نگاهی به کارگران نیروگاه برق «شهید منتظری»

در فلاخن صد و نود و هفتم گزارش دیگری را می‌خوانیم از «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» که این‌بار سراغ کارگران برق‌کار به‌طور عام و کارگران برق‌کار شاغل در نیروگاه «شهید منتظری» به‌طور خاص رفته‌اند. در این گزارش از کارگرانی می‌خوانیم که در بحث‌های موجود در مورد برق و کمبود آن، هرگز کسی در مورد وضعیت آنان صحبتی نکرده است. کارگرانی که در جریان خصوصی‌سازی‌های دهه‌های اخیر، حقوق و معیشت آنان به شدت از سوی مالکان نیروگاه‌ها مورد تعرض قرار گرفته است. تجربه‌ای که در خطوط کلی، مانند بی‌ثبات‌سازی نیروی کار و مقررات‌زدایی و کاهش دستمزدها، کمابیش مشابه وضعیت بخش‌های بزرگی از نیروی کار بوده است اما خصلت‌های خاص خود را نیز داراست. در فلاخن صد و نود و هفتم هم‌چنین از اقتصاد سیاسی فساد و معنای انضمامی آن در تولید برق می‌خوانیم و از این‌که چگونه منابع غارت‌شده‌ی عمومی در نهایت با تهاجم به مزد کارگر برق‌کار جبران می‌شود. در این گزارش از قراردادها و شیوه‌های استخدامی می‌خوانیم، از وضعیت اضافه‌کار و سختی کار و نیز از سوابق اعتراضات کارگران برق‌کار در نیروگاه «شهید منتظری» و این‌که چگونه تغییر شرایط نیروی کار در خدمت از بین بردن امکان اعتراض جمعی کارگران برق‌کار بوده است. در فلاخن صد و نود و هفتم از وضعیت کارگران برق‌کار می‌خوانیم اما نه برای این‌که از این وضعیت مطلع شویم بلکه برای این‌که راه‌های تغییر وضعیت را از درون همین شرایط جستجو کنیم.

فلاخن صد و نود و هفتم را اینجا بخوانید

falakhan197