ویژه‌نامه‌ی بازگشایی دانشگاه‌ها

در دویست و هشتمین فلاخن مجموعه‌مطالبی را می‌خوانیم که فعالان سابق و فعلی جریان صنفی، در مورد دانشگاه پیشِ رو نوشته‌اند. در مورد آنچه در دهه‌ی گذشته در دانشگاه‌ها و بر مبارزات صنفی گذشت، در مورد انشعابات و اختلافات درون جریان صنفی، از دشمنی‌ها و توطئه‌ها، محدودیت‌های آشکارشده و نقدهای ناتمام. در فلاخن دویست و هشتم از این می‌خوانیم که مبارزات صنفی دانشجویان چه دستاوردهایی داشته است، از کدام نقاط ضعف آسیب دیده است و اکنون در کدام بخش‌ها نیاز به بازاندیشی و بازسازی دارد. در دویست و هشتمین فلاخن از معنای جدید مبارزات صنفی دانشجویی می‌خوانیم، از افق‌های گشوده به روی نبرد طبقاتی و از دانشگاه به مثابه سنگری که نباید تخلیه شود.  در فلاخن دویست و هشتم، هم‌زمان با بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از تعطیلی طولانی دوران پاندمی، کمیته‌ی دانشجویی اول اردیبهشت با انتشار این ویژه‌نامه بیرقی را افراشته نگاه می‌دارد که باید افراشته بماند.

فلاخن دویست و هشتم را اینجا بخوانید

falakhan208