«منجنیق» آمده است تا در سیاست، اندیشه‌ورزی کند و در اندیشه، سیاست‌ورزی. «منجنیق» بی طرف نیست. «منجنیق» ناظر خاموش و بی نظر واقعیت نخواهد بود. «منجنیق» می‌خواهد که در سرنوشت خودش، نویسندگانش و دیگران دست ببرد. «منجنیق» می‌خواهد در امر واقعی دخالت کند و بر تداوم و پیگیری پیکار رهایی‌بخش پای بفشارد. «منجنیق» در سوی ستمدیدگان ایستاده است

 همین ویدئو در یوتوب: