ترانه‌سرود کارگر

ترانه: الیاس قنواتی/ حسین رنگچی

اجرا: حسین رنگچی

 

یه پتک آهنی دستوم

قرار خویش بشکستوم

سیه رویوم، سیه بختوم

یه زنده مرده تو رختوم

 

کارگروم کارگر

نشد کار مو کارگر

تبر دستم و دار سر

تو از درد مو زر ببر

 

سیه سفره، سیه نونوم

ولی سرخه دو چشمونوم

به این دردوم نمی مونوم

همین پتکوم یه سامونوم

 

کارگروم کارگر

نشد کار مو کارگر

تبر دستم و دار سر

تو از درد مو زر ببر

 

"ستاره آسمون نقش زمینه

برادر غم مخور دنیا چنینه

برادر غم مخور از جور دولت

که دولت سایه‌ی صبح و پسینه"

 

کارگروم کارگر

نشد کار مو کارگر

تبر دستم و دار سر

تو از درد مو زر ببر