بعد از وقفه‌یی ناگزیر، انتشار «جورچین» از مجموعه‌ی آرشیوهای قدغن را از نو آغاز می‌کنیم. در «جورچین» چنان‌که پیش از این نوشته‌ییم به دنبال قطعات گم‌شده، انکار شده و نادیده گرفته شده می‌گردیم تا با کنار هم قرار دادن این قطعات تصویر تحریف‌شده‌ی گذشته را از نو به چنگ بیاوریم. در جورچین ششم و با رجوع به گزارش نشریه‌ی کار، ارگان سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران تصویری از کشمکش شورای کارگران نفت پارس با مقامات دولت موقت را خواهیم دید که نه تنها در برابر اشکال نوینی از کنترل کارگری و اداره‌ی شورایی مقاومت می‌کردند بلکه در برابر هرگونه مداخله‌ی طبقه‌ی کارگر در سرنوشت‌شان و برای حفظ نظم سرمایه‌دارانه‌ی امور نهایت تلاش خودشان را به کار می‌بستند. خواست شورای کارگران نفت پارس نیز شگفت‌انگیز است: دولتی شدن و لغو مالکیت خصوصی کارخانه. در شرایطی که کارفرمای بخش خصوصی از عهده‌ی اداره‌ی کارخانه برنمی‌آید، برخی سهامداران گریخته‌اند و دولت نمی‌خواهد تولی کارخانه را بر عهده بگیرد، «شورا»ی کارگری تلاش می‌کند دولت را وادار کند که مسئولیت کارخانه را بپذیرد. با به دست آوردن همین تصویرهای گذشته است که دستور کار آینده از میان دود و مه تحریف‌ها آشکار می‌شود. این‌که اگر نظم سرمایه‌دارانه و مالکیت سرمایه بر ابزار تولید باقی بماند، اگر به جای سرمایه‌دار بخش خصوصی دولت سرمایه‌داری مالکیت را به دست بگیرد در نهایت همان اراده‌ی تحمیل‌شده در روزهای زیبای انقلاب نیز باز خواهد گشت چنان‌که اکنون می‌دانیم در شرکت نفت پارس بازگشته است.

جورچین ششم را اینجا بخوانید

jurchin6