اثری از «کارگروه هنر»

این سرود اولین‌بار در کانال «رادیو پروسه» منتشر شده است. ما در منجنیق با تصویرهای قیام ژینا برای آن ویدئو ساخته‌ایم.

 

دارند قبض روح می‌شوند. تنها از شنیدن یک شعار دارند قبض روح می‌شوند و عربده می‌کشند. شعار ممنوع می‌کنند، انگ می‌زنند، فتوا می‌دهند، تفرقه تفرقه می‌کنند و البته هم‌زمان برای «شازده» از تمام زباله‌دانی‌هایشان پخش مستقیم می‌گذارند که این درست مفهوم «اتحاد» در زبان آنانی است که از حالا می‌خواهند مردم را از دخالت در سرنوشت خودشان باز بدارند. رهبران میدانی‌شان در میدان‌های خارج از کشور متحد می‌شوند، خبر جعل می‌کنند، فراخوان جعل می‌کنند، گروه و جمعیت جعل می‌کنند و هیچ خبری در خیابان، آنجا که واقعی است نمی‌شود. شاهزاده و عربده‌کش‌هایش در رسانه‌های مزدورند و «مردم متحد»ی که شکست نمی‌خورند در خیابان. ترس آنها را دیده‌ایم و خطاب به همه‌ی آنها، به همه‌ی چماقدارهای «رهبر» و «َشاه» خواهیم گفت: مزدور! منفور! بترس از ما و بله «مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشه چه رهبر»

متن سرود:

ما زنده‌تر از خونیم

از مرگ نمی‌ترسیم

می‌افتی و می‌خیزیم

از گور

بترس از ما!

تا دست به هم دادیم

در رزم که می‌آییم

طومار تو درپیچیم

مزدور

بترس از ما!

زن، زندگی، آزادی

تا شادی و آبادی

می‌جنگی و می‌جنگیم،

منفور

بترس از ما!

چون رخت عزا پوشیم،

در سوگ نمی‌گرییم

رزمنده‌تر از پیشیم و پر شور

بترس از ما!

ما خشم خیابانیم

ما آتش سوزانیم

صورتگر تاریخیم و دستور

بترس از ما!

زن، زندگی، آزادی

تا شادی و آبادی

می‌جنگی و می‌جنگیم،

منفور

بترس از ما!

با شیخ نمی‌گندیم

با شاه نمی‌پوسیم

ما رهبر میدانیم و پر زور

بترس از ما

ما خشم خیابانیم

ما آتش سوزانیم

صورتگر تاریخیم و دستور

بترس از ما!

زن، زندگی، آزادی

تا شادی و آبادی

می‌جنگی و می‌جنگیم،

منفور

بترس از ما