اینک دو هفته از مقاومت سرفراز یاران دربندمان در زندان اوین گذشته است. مقاومتی که نشان داد انقلاب، وقتی که آغاز می‌شود مانند طوفان به هر کجا سرک می‌کشد و هر دیوار استواری را درمی‌نوردد. مداخله‌ی زندانیان سیاسی بند هشت برای دفاع از زندانیان غیرسیاسی بند هفت خود نشانه‌ی پیوندی عمیق با خواست تغییر بنیادین تمام وجوه نظم ستمگرانه‌ی حاکم است. زندانیان سیاسی محبوس در بند هشت، که بسیاری از آنان زندانیان چپ و کمونیست هستند، در دفاع از حق کسانی جانشان را به خطر انداختند که نظم سلطه‌گر طبقاتی موجود آنان را به فلاکت کشانده و حتا بدن‌هایشان آنقدر بی‌ارزش و خوار شمرده می‌شوند که مقامات حکومتی در دفاع از خودشان گفته‌اند «زندانیان شورشی» اراذل و اوباش بوده‌اند، یعنی کسانی که شمرده نمی‌شوند، نادیده انگاشته می‌شوند، به حاشیه رانده می‌شوند و بدون آن‌که عقوبتی متوجه کسی شود کشتار می‌شوند. یاران در بند ما اما در آن شنبه‌ی خونین از اوین رزمگاهی ساختند که در ربط منطقی به انقلاب جاری، تمام دقایق مقاومت و مبارزه را به «هرچیز» شدن هیچ‌بوده‌گان پیوند زدند. و «زندانی»، بدون هیچ پیشوند و پسوند غیرت‌ساز «سیاسی» و «عادی»، بیرون از تفکیک‌های بند هفت و هشت، در برابر گلوله‌ی جنگی و ساچمه، در برابر باتوم و شوکر و گاز اشک‌آور به یک بدن واحد مقاومت تبدیل شد. رزمگاه اوین در آن شنبه‌ی تاریخی آموزشگاه ماست، آنجا که مقاومت دیگر تنها مقاومت نیست، به چیزی فراتر از خودش فرا می‌روید، به دقایقی کوتاه، گذرا اما درخشان از رهاییِ ممکن در آینده.

این سرود بازسازی سرود لری «ای رفیق» است که خود در مبارزات خلق رزمنده‌ی لر ریشه دارد. به همین جهت حتا بازسازی این سرود به معنای احضار سنتی انقلابی در گذشته برای پیوند آن به انقلابِ امروز است. انقلابی که در آغاز آن قرار داریم و می‌تواند تمام گذشته‌های ازدست‌رفته و سرکوب‌شده را رستگار کند.

 

متن سرود به لری همراه با ترجمه‌ی فارسی

شو به وه شونم رفیق سی آزادی

خینم می‌جوشه خینم می‌جوشه

(ای رفیق شانه به شانه‌‌ام بده

که خونم برای آزادی می‌جوشد)

 

رفیق دِ بنِمو، دِ مینِ تَش

ها می‌خروشه ها می‌خروشه

(رفیق در بندمان در آتش

در حال خروشیدن است)

 

ژینا ژینا ژینا

رمزمونه همَه‌جا

(ژینا ژینا ژینا

رمز ماست در همه‌جا)

 

یارونه دِ زندونِم، دِ زندونِم

تَش‌ها دِ جونشو تَش‌ها دِ جونشو

بیا رفیق قطار بوَن قطار بوَن

وِرکِنیم بن‌شو وِرکِنیم بن‌شو

(یاران به زندانم آتش به جانشان است

بیا رفیق قطار ببند تا ریشه‌‌شان را بر کنیم)

 

ژینا ژینا ژینا

رمزمونه همَه‌جا

(ژینا ژینا ژینا

رمز ماست در همه‌جا)

 

ای همَه خشمِ مَردِم خشمِ مَردِم

دَ چارَه نارَه دَ چارَه نارَه

انقلاب تودَیا همَه وایَک

چارَه‌ی ای کارَه چارَه‌ی ای کارَه

(این همه خشم مردم دیگر چاره‌ای ندارد

انقلاب توده‌ها‌ی مردم همه باهم چاره‌ کار است)

 

موهونیمو وا شادی

زن زنه‌ای آزادی

(می‌خوانیم با شادی

زن زندگی آزادی)

لینک در یوتوب: