گروه آفتابکاران بار دیگر در دی‌ماه داغ به خیابان رفتند تا «خیابان» را تداوم دهند. با این‌که گزمه‌های حکومتی تلاش می‌کنند وحشت را حاکم کنند، با این‌که می‌خواهند با طناب دار در خیابان کابوس و مرگ را مستقر کنند، با این‌که در این روزهای قیام دیوارنویسی هم مجازات سخت داشته است و هم شهید با گلوله‌ی مستقیم، رفقای گروه «آفتابکاران»، درست چند ساعت بعد از قتل فرزندان قیام در زندان به خیابان رفتند و اراده‌ی رزمنده‌ی انقلابی را بر دیوارها نقش زدند. نبرد ادامه دارد تا روز شادی، تا آزادی و آنگاه، در زیر تابش آفتاب انقلاب شهیدانمان در کنار ما خواهند بود.

3

2

4

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13