رفیق نورافشان ما، «شب‌تاب» هم بازگشته است با پرچم زن زندگی آزادی، در روزهایی که خیابان‌ها را قرق کرده‌اند، زیر صدای گزمه و باتوم. درست در همین روزهاست که باید بر امکانات خیابان پافشاری کرد، بر در خیابان ماندن به هر نحوی که ممکن است، به مقابله با استیلای روال عادی زندگی بر مبارزات انقلابی. همین است که درست در همین روزها نور شب‌تاب بر دیوارهای شهر می‌روید با مشت و قیام، با زن زندگی آزادی.

photo_2023-01-16_22-51-44

photo_2023-01-16_22-52-21

photo_2023-01-16_22-51-52

photo_2023-01-16_22-52-18