آنها که تا دیروز ستادهای انتخاباتی و جشنواره‌های حکومتی را گرم می‌کردند، آنها که سریال‌های امنیتی‌سازشان هنوز در فهرست پخش نمایش خانگی است، مروجان سلحشور «سبزی پلو با ماهی» و «مرد میهن آبادی» با قضیب‌های آخته و رگ‌های ورم‌کرده مشغول اهدای وکالت با گزارش مستقیمند و «آفتابکاران» نور و روشنا روی دیوارها و در خیابان‌ها نبرد را ادامه می‌دهند برای نگاهبانی از امید. که راهزنان امید و انقلاب در آن سوی جهان مشغول کسب و تجارتند با بدن‌های مشبک گلوله‌خوردگان قیام ژینا. انقلاب به کسی وکالت نمی‌دهد، انقلاب می‌سازد، می‌آغازد. انقلاب تا آزادی و برابری، تا سقف و کتاب و گندم، تا قدرت در دستان مردم پیش می‌رود اگر سازمان بیابد، اگر انقلاب باشد، اگر از اعماق بجوشد و بروبد. نبرد امروز بر سر خود انقلاب است.

Picsart_23-01-23_12-58-23-826

IMG_20230123_113207_528

Picsart_23-01-23_12-59-56-562

Picsart_23-01-23_12-46-59-881

Picsart_23-01-23_12-51-30-898

Picsart_23-01-23_13-02-06-663

IMG_20230123_113207_641

IMG_20230123_113207_825

IMG_20230123_113207_826