رفقای هسته‌ی اخگرانِ کمیته‌ی غیبی نسوان پوستری را که چندی پیش علیه بنیادهای مادی کودک‌همسری طراحی کرده بودند، تکثیر و به کوچه‌ها و خیابان‌های شهر بردند. آنها در کنار پوستر خودشان، تعدادی از «بروشور مشترک کمیته‌های انقلابی در مورد اداره‌ی شورایی» را نیز تکثیر و پخش کردند. به این‌ترتیب وقتی رفقای «هسته‌ی اخگران» از لزوم نابود کردن بنیادهای مادی‌ای که منجر به کودک‌همسری می‌شود سخن می‌گویند و به ضرورت محو «مناسبات اجتماعی نابرابری» اشاره می‌کنند که تا زمانی که وجود دارند حتا منع قانونی ازدواج کودکان مسئله را به شکل بنیادین حل نمی‌کند بلکه آن را به اشکال دیگری از ستم و بهره‌کشی تبدیل می‌کند، با پخش بروشوری در مورد اداره‌ی شورایی راه‌حل را نیز نشان می‌دهند و بروشوری را پخش می‌کنند که در آن به صراحت نوشته شده: «حالا زمان آن است که بلندتر از همیشه بگوییم که می‌خواهیم کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و ادارات و محله‌ها و شهرها را خود ما مردم، اداره کنیم».

بهمن ۱۴۰۲

هسته‌ی اخگران-کمیته‌ی غیبی نسوان